Incoterms (International Commercial Terms) czyli Międzynarodowe Reguły Handlu. Jest to nic innego jak zbiór międzynarodowych reguł, które określają warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te możemy podzielić na koszty oraz odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę, a także odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały one po raz pierwszy opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Ostatnia wydana wersją to Incoterms 2020.

Grupa C (Main Carriage Paid) czyli sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedający jest również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR
Cost and Freight … named destination port (Koszt i fracht … oznaczony port przeznaczenia).
Sprzedający nie ma obowiązku ponoszenia kosztów ubezpieczenia (od momentu załadunku w porcie nadania), koszty ubezpieczenia leżą po stronie kupującego, organizuje transport, ponosi koszty transportu towaru oraz jest zobowiązany do odprawy celnej. Dostawa zostaje zrealizowana w momencie załadunku towaru na statek armatora wskazanego przez sprzedającego.

Incoterms 2020 CFR - Reguły Incoterms 2020 - CFR | ShipHub

 

CIF
Cost, Insurance and Freight … named destination port (Koszt, ubezpieczenie i fracht … oznaczony port przeznaczenia).
W tym przypadku sprzedający również jest odpowiedzialny za opłacenie i zawarcie umowy ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego jak również jak w przypadku CFR opłaca koszt i fracht. Warunki CFR i CIF dotyczyć mogą wyłącznie transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.

Incoterms 2020 CIF - Reguła CIF Incoterms 2020 | ShipHub

CPT
Carriage Paid To … named destination port
(Przewoźne opłacone do … określonego miejsca przeznaczenia).
Jest to odpowiednik CFR w transporcie innym niż wodnym śródlądowym i morskim (w tym multimodalnym).

Incoterms 2020 CPT - Incoterms 2020 - Reguła CPT | ShipHub

CIP
Carriage and Insurance Paid to … named destination port (Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do … określonego miejsca przeznaczenia).
Jest to odpowiednik CIF w transporcie innym niż wodnym śródlądowym i morskim (w tym multimodalnym)

Incoterms 2020 CIP - Reguły Incoterms 2020 | ShipHub

Grupa D (Arrival) czyli sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do określonego miejsca lub portu przeznaczenia.

 

DAP
Delivered at Place (dostarczone do miejsca)
Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, natomiast jego rozładunek jest w gestii kupującego. DAP zastępuje dotychczas stosowane DAF, DES i DDU.

Incoterms 2020 DAP - Reguły Incoterms 2020 | ShipHub

DDP
Delivered Duty Paid … named destination place (dostarczone, cło opłacone … oznaczone miejsce przeznaczenia).
Najszersza odpowiedzialność oraz zakres czynności sprzedającego spośród powyższych zasad. Sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem do momentu dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia.

ddp
DPU
Delivered At Place Unloaded (dostarczone do miejsca, rozładowane).
Sprzedawca pokrywa koszty transportu i bierze na siebie ryzyko związane z dostarczeniem towarów do określonego miejsca rozładunku. Miejscem rozładunku może być dowolne miejsce, zadaszone lub niezadaszone. Sprzedawca organizuje odprawę celną i rozładowuje towary w miejscu rozładunku. Kupujący organizuje odprawę importową i wszelkie powiązane czynności.
Incoterms 2020 DPU - Reguły Incoterms 2020 DPU | ShipHub
Grupa E (Departure) czyli sprzedający udostępnia towar do dyspozycji kupującego we wskazanym punkcie wydania. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.
EXW
Ex Works … named place (z zakładu … oznaczone miejsce).
Oznacza najmniejsze zaangażowanie i odpowiedzialność sprzedającego. Dostawa towaru zostaje uznana za dokonaną w momencie wydania i postawienia towaru do dyspozycji strony kupującej w danym oznaczonym miejscu, bez zobligowania sprzedającego do dalszych czynności.
Incoterms 2020 EXW - Reguła EXW Incoterms 2020 | ShipHub
Grupa F (Main Carriage Unpaid). Zobowiązuje sprzedającego do dokonania odprawy celnej eksportowej. Sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów transportu ani ubezpieczenia.
FCA
Free Carrier … named place (Franco statku … określone miejsce).
Sprzedający ponosi koszty załadunku towaru i transportu oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi skazanemu przez stronę kupującą w oznaczonym miejscu. Towar zostaje uznany za dostarczony w momencie załadunku i to w tym momencie następuję przeniesienie ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru na kupującego.
Incoterms 2020 FCA - Reguła FCA Incoterms 2020 | ShipHub
FAS
Free Alongside Ship … named loading port (Franco wzdłuż burty statku … określony port załadunku).
Odpowiedzialność za transport oraz ryzyko strony sprzedającej kończy się w momencie dostarczenia towaru do burty statku w oznaczonym porcie, jednak bez samego załadunku na statek.
Od tego momentu całe ryzyko i wszelkie koszty związane z towarem zostają przeniesione na stronę kupującą. Termin ten stosowany może być tylko i wyłącznie do transportu wodnego śródlądowego i morskiego.

 

Incoterms 2020 FAS - Reguła FAS - Incoterms 2020 | ShipHub

FOB
Free On Board … named loading port (Franco statku … określony port załadunku).
Tak jak w przypadku FCA, punktem przeniesienia ryzyka i kosztów za za towar ze strony sprzedającej na stronę kupującą jest moment przekroczenia przez towar burty statku. Strona sprzedająca ponosi koszty załadunku. Termin może być używany wyłącznie do transportu wodnego śródlądowego i morskiego.
Jest to najpopularniejszy z warunków Incoterms 2010 w przypadku importu z Chin.

Incoterms 2020 FOB - Reguła FOB Incoterms 2020 | ShipHub

 

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułŚrodki transportu wewnętrznego
Następny artykułADR
Portal dla ludzi z pasją! Takie motto przyświeca nam w codziennej pracy. MłodziLogistycy.pl to portal dla tych, dla których logistyka to przyszły zawód. Również dla tych, którzy już praktykują w zawodzie, ale pragną śledzić bieżące wydarzenia z branży logistycznej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię