REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MŁODZILOGISTYCY.PL

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oras sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mądrze.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za pośrednictwem serwisu mlodzilogistycy.pl (zwanego dalej Serwisem internetowym)

§ 1 Definicje

 1. HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika po rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych do celów zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. KONTO UŻYTKOWNIKA – oznacza indywidaulny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 3. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 4. REJESTRACJA – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 5. STRONA INTERNETOWA SERWISU – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie mlodzilogistycy.pl
 6. USŁUGODAWCA – oznacza Mądrze.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Sienkiewicza 22/19, NIP 7811886082 REGON 302476826 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań w Poznaniu, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470147,
 7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Postawnowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internegowego

 1. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 39 lub FireFox 34 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu “cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.  Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja i Rodzaje kont Użytkownika

 1. W Serwisie Internetowym istnieją 2 rodzaje Kont Użytkownika
  1. Konta Firmowe – konta dla firm
  2. Konta Koła Naukowe – konta dla Logistycznych Kół Naukowych, powstających i istniejących już na Uczelniach Wyższych oraz w Szkołach Średnich
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji oraz opłaty odpowiedniej dla poszczególnych Kont.
 3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wybrać odpowiedni pakiet oraz wypełnić formularz rejestracyjny i dokonać opłaty.
 4. W trakcie Rejestracji użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę, dane szczegółowe zamówienia oraz login i wygenerowane elektronicznie hasło.
 6. Hasło należy zmienić po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika.

§ 4 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24h/7dni w tygodniu.
 2. Usługi nieodpłatne świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są następujące:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Wyświetlanie ofert pracy;
  3. Newsletter;
  4. Wyświetlanie wydarzeń tematycznych w kalendarzu;
  5. Konto Koło Naukowe;
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne usługi:
  1. Konto firmowe wraz ze wszystkimi możliwościami Panelu – zgodne z cennik zamieszczonym w dziale Współpraca;
  2. Usługi reklamowe świadczone na Stronie Internetowej Serwisu;
 4. Dla każdego z rodzaju kont świadczone są usługi dodatkowe:
  1. Konta Firmowe: dodawanie artykułów, dodawanie ogłoszeń o pracę, dodawanie wydarzeń, baza firm
  2. Konta Koła Naukowe: strona internetowa z własnym panelem administracyjnym pod adresem mlodzilogistycy.pl/twojanazwastrony; dodawanie wydarzeń, baza Kół Naukowych;
 5. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji lub zarejestrowali się na stronie jako Użytkownicy.
 2. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 3. Z usługi Newsletter korzysta każdy Użytkownik, który dokona rejestracji lub wpisze sie samodzielnie na listę poprzez formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 6 Płatność za usługi odpłatne

 1. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza do Usługodawcy poprzez wybranie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie, czasie trwania oraz zakresie usługi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 2. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny netto.
 3. Do cen należy doliczyć podatek VAT zgodny z przepisami.
 4. Cena końcowa podana jest w kwocie brutto.
 5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.
 8. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 9. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 7 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik
 7.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 9 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony)

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3.  Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §9 nie dotyczy możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017 r.